top of page
Almeria_2020.jpg

Klinisk kompetanse i BK

Målgruppe

Utdanningen i Basal Kroppskjennskap retter seg yrkesspesifikt mot ferdig utdannede fysioterapeuter.

 

Opptakskrav

Autorisert fysioterapeut.

 

Utdanningsmål

Fysioterapeuten skal i løpet av utdanningen erverve seg kunnskaper, ferdigheter og

holdninger innen arbeidsformen Basal Kroppskjennskap (BK).

 

Fysioterapeuten skal i løpet av utdanningen ha gjennomgått den prosessen som personlig fordypning i Basal Kroppskjennskap innebærer og dermed ha økt personlig modning, kroppslig integrering og innsikt.

 

Fysioterapeuten skal erverve seg personlig erfaring i prosesser som hun/han gjenfinner i arbeid i BK både individuelt og i grupper.

 

Fysioterapeuten skal etter endt utdanning være i stand til å kritisk vurdere når Basal Kroppskjennskap er en relevant fysioterapeutisk arbeidsform og kunne bruke Basal Kroppskjennskap i klinisk, helsefremmende og forebyggende fysioterapi, individuelt og i grupper.

 

Fysioterapeuten skal etter endt utdanning kunne begrunne tiltak og endringsprosess i journal og overfor samarbeidspartnere, og kommunisere til pasienter/ brukere og andre helsefaggrupper hva BK representerer.

 

Utdanningen fører til klinisk kompetanse i Basal Kroppskjennskap etter gjennomførte 4 trinn med avsluttende eksamen. Det er imidlertid mulig å avslutte etter hvert trinn. Trinn 1 kan også nyttes som fordypning i metoden.


 

Organisering og arbeidsmåter

I studieplanen beskrives det praktiske arbeidet så vel som andre studieformer. Teori og praksis integreres i hele studieforløpet. Utdanningens innhold er hovedsakelig av praktisk karakter. Dette er i tråd med Basal Kroppskjennskaps målsetting.

 

Utdanningen består av 4 trinn; BK 1, BK 2, BK 3 og BK 4, og inkluderer i tillegg  to seminarer (BARS-MQE seminar og prosjektseminar). Trinnene bygger på hverandre.

 

Hvert trinn inneholder

A. Kurs i Basal Kroppskjennskap, tilsvarende 40 timer

B. Periode med selvstudier, tilsvarende 40 timer

 

Utdanningens målsetting er klinisk kompetanse i anvendelse av BK. Trinnene er suksessivt oppbygget; fra selvopplevd erfaring, til klinisk bruk i individualbehandling, til gruppebehandling og til avsluttende prosjektarbeid. Trinnene er organisert ut fra en praktisk pedagogisk modell. Hovedvekt legges på læring gjennom praksis. Teori presenteres i forelesninger, integreres i praksis og på seminarer.

 

Undervisningsformen er basert på studentaktive læringsprosesser der det personlige engasjement og ansvar vektlegges for å fremme kvalitet. Det er en veksling mellom bevegelsespraksis, seminarer, forelesninger, bilde- & filmanalyser og gruppearbeid. Det legges opp til både lærerstyrt undervisning, selvstudier, gruppearbeid og skriftlige rapporter/ oppgaver. Litteraturen angis i pensumlitteratur og i egen artikkelsamling for hvert av trinnene.

Utdanningen forventes å strekke seg over en periode på ca. 3 – 5 år.

 

Selvstudier er en sentral del i utdanningen som fører til kompetanse i BK. Den består av fire deler:

 1. personlig fordypning / trening i BK praksis

 2. bruk av BK i fysioterapi, individuelt og i gruppe  

 3. skriftlig rapport/oppgave

 4. litteraturstudier

 

Med personlig fordypning i BK rettet mot bedret bevegelseskvalitet menes å gjøre egne erfaringer av bevegelsene som inngår i tilnærmingen. Den egne fordypningen kan gjøres individuelt og evt. i lokal gruppe på hjemstedet.

 

Selvstudier på trinn 1, 2 og 3 skjer i etterkant av kursene, mens på trinn 4 foregår dette i forkant av BK IV kurset.

 

Beskrivelse av utdanningen

 

BK I:

Gjennom faglig fordypning skal deltakerne tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de:

• har tilegnet seg begynnende praktisk og teoretisk innsikt i BK. Hovedvekt skal ligge på personlig opplevelse og erfaring av de grunnleggende bevegelsene i BK

• har fått kjennskap til og en første innføring i BARS-MQE

 

BK 2:

Gjennom faglig fordypning skal deltakerne tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de:

 • har fordypet personlig erfaring i BK

 • har tilegnet seg teori om bevegelsesmessige grunnprinsipper i BK

 • har kjennskap til og forståelse av terapeutisk holdning og kommunikasjon i BK

 • har teoretisk kunnskap om og praktisk erfaring med BARS-bevegelsesharmoni

 • har tilegnet seg begynnende erfaring med BK rettet mot individualbehandling i klinisk, forebyggende og helsefremmende tiltak

 

BK 3:

Gjennom faglig fordypning skal deltakerne tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de:

 • har fordypet personlig erfaring i BK

 • har kjennskap til pedagogikk og terapeutiske teorier i BK

 • har tilegnet seg kunnskaper innen gruppeterapi og gruppeprosesser

 • har begynnende erfaring med gruppeledelse, i en liten gruppe, med BK

 

BK 4:

Gjennom faglig fordypning skal deltakerne tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de:

 • har fordypet personlig og integrert erfaring i BK

 • kan anvende BK i større grupper i klinisk/forebyggende fysioterapi

 • kan systematisk kritisk vurdere, evaluere og dokumentere eget arbeid i BK

 • har utvidet teoretisk og praktisk perspektiv på BK

 • kan reflektere over bruk av BK i forhold til andre fysioterapeutiske tilnærminger

For øyeblikket ingen kommende arrangementer
bottom of page